۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های انجام شده در کشور ایران

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015  مجتمع ذغال سنگ خمرود ( زرند –کرمان)IMIDRO

   • مدیر پروژه ISO 14001:2015 مجتمع ذغال سنگ خمرود ( زرند –کرمان)IMIDRO

   • مدیریت پروژهISO 45001:2018  مجتمع ذغال سنگ خمرود( زرند –کرمان)IMIDRO

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015  مجتمع سنگ آهن جلال آباد( زرند –کرمان)IMIDRO

   • مدیر پروژه ISO 14001:2015 مجتمع سنگ آهن جلال آباد( زرند –کرمان)IMIDRO

   • مدیریت پروژهISO 45001:2018  مجتمع سنگ آهن جلال آباد( زرند –کرمان)IMIDRO

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015  مجتمع فوروکروم جغتای (سبزوار)IMIDRO

   • مدیر پروژه ISO 14001:2015 مجتمع مجتمع فوروکروم جغتای (سبزوار)IMIDRO

   • مدیریت پروژهISO 45001:2018  مجتمع مجتمع فوروکروم جغتای (سبزوار)IMIDRO

   • مدیر پروژه IATF 16949:2016 شرکت رینگ آلومینیومی پارس

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 دهیاری آئینه ورزان به عنوان اولین روستای هوشمند ایران

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت MTN Irancell

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)

   • مدیر پروژه ISO 14001:2015 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)

   • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)

   • مدیر پروژه ISO 22001:2018 شرکت پارس البرز پوشش (رنگ سازی)

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 کارخانه قند ایران

   • مدیر پروژه ISO 22001:2018 کارخانه قند ایران

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت   دیکو پلات

   • مدیر پروژه ISO 14001:2015 شرکت  دیکو پلات

   • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت   دیکو پلات

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 شرکت گاز استان فارس

   • مدیر پروژه ISO50001:2018 شرکت گاز استان فارس

   • مدیر پروژه ISO 9001:2015 کارخانه سیمان تهران

   • مدیر پروژه ISO 14001:2015 کارخانه سیمان تهران

   • مدیر پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه سیمان تهران

   • مدیریت پروژه IATF 16949:2016  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت شهد آفرین پایتخت

   • مدیریت پروژه ISO 22001:2005 شرکت شهد آفرین پایتخت

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان) (HIDCO

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (HIDCO)

   • مدیریت پروژهOHSAS 18001:2007 شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (HIDCO)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت هومپا سازه پارس( HOMPA)

   • مدیریت پروژهISO 45001:2018  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))

   • مدیریت پروژه IATF 16949:2016  شرکت هومپا سازه پارس HOMPA))

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت شیر پگاه همدان

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت شیر پگاه همدان

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )

   • مدیریت پروژهOHSAS 18001:2007  شرکت تولید سیگار JTI زنجان (سیگار وینستون )

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 موسسه نیکو کاران را ه آسمان (مرکز جامع مبارزه با سرطان سمنان )

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2015 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه ISO50001:2001کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیروان

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیروان

   • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند شیروان

   • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند شیروان

   • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند شیروان

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قندنیشابور

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قندنیشابور

   • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند نیشابور

   • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند نیشابور

   • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند نیشابور

   • مدیریت پروژه ISO50001:2011کارخانه قند نیشابور(ممیزی انرژی)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیرین

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیرین

   • مدیریت پروژه  ISO 14001:2015 کارخانه قند  چناران

   • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند چناران

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خمیر مایه رضوی

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت خمیر مایه رضوی

   • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت خمیر مایه رضوی

   • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت خمیر مایه رضوی

   • مدیریت پروژه HACCP شرکت خمیر مایه رضوی

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2015 شرکت فیوز صنعت (مشهد )

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2015  شرکت فیوز صنعت (مشهد )

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت فیوز صنعت (مشهد )

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت فیوز صنعت (مشهد )

   • مدیریت پروژه ISO 45001:2018 شرکت فیوز صنعت (مشهد )

   • مدیریت نگهداری سیستمهای فوق شرکت فیوز صنعت (مشهد ) از سال 85 تا کنون

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 بیمارستان رضوی

   • مدیریت پروژه ISO14001:2004 بیمارستان رضوی

   • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007بیمارستان رضوی

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر اجتهادی

   • مدیریت پروژه ISO 15489:2005 آزمایشگاه دکتر اجتهادی

   • مدیریت پروژه  ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر منصف

   • مدیریت پروژه ISO 15489:2005 آزمایشگاه دکتر منصف

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)

   • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)

   • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008   شرکت چوب سنگ پاسارگاد

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ پاسارگاد

   • مدیریت پروژه OHSAS18001     شرکت چوب سنگ پاسارگاد

   • مدیریت پروژه IMS  شرکت کسری جنوب(اندیمشک-ابنیه و راه سازی)

   • مدیریت پروژه IMS  شرکت پوشش راه (مشهد-آسفالت و شرکت راه سازی)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت  استحکام اندیش توس(مشهد-راه سازی و تولید آسفالت)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت بیندر راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت پویان بنا راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت اردیبهشت اساس راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)

   • مدیریت پروژه IMSراه کام(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت  دثار جنوب(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت  مثلم راه مریبی(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور فن آور صنعت(مشاوروطراح ابنیه)

   • کارشناس پروژه IMS  نیروگاه برق گیلان

   • کارشناس پروژه IMS  اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان

   • کارشناس پروژه IMS  شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (خانگیران سرخس )

   • کارشناس پروژه IMSمنطقه چهار عملیات انتقال گاز

   • کارشناس پروژه IMS گاز استان کرمانشاه

   • کارشناس پروژه IMSشرکت حک فلز (مشهد)

   • کارشناس پروژه IMSشرکت ماشین سازی موحد (مشهد)

   • کارشناس پروژه IMSشرکت برهان دارو

   • مدیریت پروژه IMSگروه مهندسی شیبانی(تولید قطعات حفاری)

   • مدیریت پروژه IMSنمایندگی ایران خودرو(کاظمی-مشهد)

   • مدیریت پروژه IMS کارخانه الماس تایباد(تولید سنگ مصنوعی)

   • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور  معیار(مشاور و پیمانکار پالایشگاه های کشور)

   • مدیریت پروژه ISO9001:2000 شرکت تن ماهی ماهیابه (چابهار)

   • مدیریت پروژه ISO9001:2000 شرکت تن ماهی میبد پروتئین( یزد)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت نما پلاک

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت مهراب اکسیر

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 نمایندگی هیوندا (شعبه مشهد)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فوت)

   • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت جوانه خراسان

   • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت تبلیغاتی پرند

   • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت گرین وب

   • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت فیوز صنعت

   • مدیریت پروژه ISO9001:2015شرکت زعفران بدیعی

   • مدیریت پروژه ISO9001:2015گروه تولیدی مقصود

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شیروان کاردبرد جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ساوین مشهد  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت سازه صنعت خودرو شرق  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت گلچکان زمانی   جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت مهسا توس  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شتاب صنعت  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت هور الکتریک  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ایمن خودرو  جهت مشاوره و پیاده سازی (شرکت وابسته به ایران خودرو )

   • کارشناس پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت تولید قطعات خاور  جهت مشاوره و پیاده سازی (شرکت وابسته به ایران خودرودیزل )

   • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت سازه صنعت خودرو شرق  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت شتاب صنعت   جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت هور الکتریک   جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت ایمن خودرو جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت تولید قطعات خاور   جهت مشاوره و پیاده سازی

   • کارشناس پروژه ISO 14001:2004  شرکت بسپار سازه طوس  جهت مشاوره و پیاده سازی

   • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت پاتیل نو آور مشهد

   • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت فیوز صنعت

   • مدیریت پروژه ISO14001:2015گروه تولیدی مقصود

   • مدیریت پروژه ISO14001:2015شرکت زعفران بدیعی

   • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت جوانه خراسان

   • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت زعفران بدیعی

   • مدیریت پروژه HACCP شرکت تن ماهی ماهیابه

   • مدیریت پروژهHACCP شرکت تن ماهی میبد پروتئین

   • مدیریت پروژهHACCP شرکت جوانه خراسان

   • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت آفل طب

   • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت گل ارکیده

   • مدیریت پروژهISO10002:2004 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس

   • مدیریت پروژهISO10002:2004 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فووت)

   • مدیریت پروژه ISO10002:2004شرکت تبلیغاتی پرند

   • مدیریت پروژه ISO10002:2004 شرکت گرین وب

   • مدیریت پروژه ISO10002:2004 شرکت پاتیل نو آور مشهد

   لیست پروژههای پیاده سازی استاندارد 17025 :

    

   • مدیریت پروژه ISO17025:2005 شرکت مقصود کاوان

   • مدیریت پروژه ISO17025:2005 شرکت جوانه خراسان

   • مدیریت پروژه ISO17025:2005 کارخانه قند تربت حیدریه

   • مدیریت پروژه ISO17025:2017 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

   • مدیریت پروژه ISO17025:2017 شرکت  شیر پگاه همدان

   • مدیریت پروژه ISO17025:2005 شرکتJTIزنجان (سیگار سازی زنجان )

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی