۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های انجام شده در کشور افغانستان

 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت سوپر کولا
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت سوپر کولاا
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت سوپر کولاا
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت زمزم
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت زمزم
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژهISO10002:2008 شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت آب معدنی پنج شیر
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت آب معدنی پنج شیر
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت آب معدنی پنج شیر
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بارک هیلمند
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت نوی مبارک
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت امید فارما
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت نوی مبارک
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت نوی مبارک
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژهISO10002:2005 شرکت امید فارما
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژهISO10002:2008 شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بابا مرحبا
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت بابا مرحبا
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت بابا مرحبا
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 هتل تجارت
 • مدیریت پروژهISO10002:2008 هتل تجارت
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه ISO13485:2005 شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 هتل تجارت هرات
 • مدیریت پروژه ISO10002:2005هتل تجارت هرات
راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی