مشاوره EFQM

مشاوره EFQM به سازمان هایی که می خواهند در مسیر سرآمدی و تعالی سازمانی حرکت نمایند توسط تیم مجرب و متخصص مشاوره مدیریت انجام می گردد.

 

مشاوره خود ارزیابی EFQM

مشاور EFQM بعنوان تسهیلگر فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان را بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM  راهنمایی می نماید ، نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان در جلسات خود ارزیابی مشخص می گردد.
مشاور EFQM ،  فرآیند خود ارزیابی را با یکی از روش های خود ارزیابی شامل پرسشنامه ، کارگاهی ، پروفورما ، شبیه سازی جایز و روش های تلفیفی بر مبنای جدیدترین ویرایش مدل تعالی سازمانی EFQM 2013  ، طرحریزی و اجرا می نماید .

 

مشاور خود ارزیابی EFQM شامل مراحل زیر می باشد :

 • تعیین ساختار  فرآیند خود ارزیابی و سازماندهی تیم
 • انتخاب روش خود ارزیابی با توجه به سطح بلوغ سازمان
 • تهیه برنامه زمان بندی فرآیند خود ارزیابی EFQM
 • برگزاری جلسات آموزش خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی EFQM
 • خود ارزیابی بر مبنای روش خود ارزیابی
 • الویت بندی فرصت های بهبود
 • برنامه ریزی پروژه های بهبود
 • تدوین گزارش خود ارزیابی EFQM

 

مزایای خود ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM 2013 :

 • تعیین دقیق فرصت های بهبود و پروژه های بهبود متناسب با سازمان
 • مشخص شدن امتیاز سازمان با توجه به خود ارزیایی انجام شده ( امتیاز بین ۰ تا ۱۰۰۰ )
 • تعیین نقشه مسیر تعالی سازمان جهت برنامه ریزی حرکت در مسیر تعالی سازمانی

 

جهت درخواست مشاوره EFQM  با آقای محمد رحیمی توسط  شماره تلفن زیر تماس بگیرید .

۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷