ارزیابی و ممیزی داخلی سازمانها

سازمانها جهت ارزیابی عملکرد سازمانی و همچنین استفاده از نگاه بیرونی به مشکلات و معضلات سازمانی خود در صدد استفاده از سر ممیزانی هستند که ضمن استفاده از تجارب آنان و بهینه سازی سیستم مدیریت خود ،دانش و آگاهی ممیزین داخلی خود را نیز ارتقاء دهند .دراین راستا پروژههایی مبنی بر انجام ممیزی داخلی سازمان توسط کارشناسان خبره نیز انجام میشود که به جد میتوان از کارآمد ترین مدلهای آموزشی پرسنل نام برد .

پروژه های متعددی که توسط اینجانب جهت انجام ممیزی داخلی صورت گرفته است شامل:

1-شرکت گاز استان فارس

2- شرکت پرشیا خودرو

3-شرکت آسیا فارما

4-شرکت سیگار وینستون JTI

5…..

جهت کسب اطلاعات تکمیلی نیز میتوانید با اینجانب از طریق ایمیل و یا تلفنی که ارائه شده است اقدام نمائید.