۰۹۱۲۴۸۸۴۸۷۷
آخرین بروز رسانی : ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

آموزش IMS

۱۳ تیر ۱۳۹۴
سیستم های مدیریت یکپارچه   IMS، شامل سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 4001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 می باشد

در دوره آموزش IMS شما با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت کیفیت بصورت کاربردی آشنا می گردید .

هدف نهایی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  ، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی  ایمنی ، محیط زیست و مدیریت کیفیت با فرهنگ سازمانی می باشد.
یکپارچه نمودن سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی  ، محیط زیست و مدیریت کیفیت منجر به کاهش هزینه ها می گردد.

راهنمایی مشاوره مدیریت ، اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی